Regulamin

VI Rajdu kantYny

HIGIENA

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, uczestnicy rajdu są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Pamiętajcie, że profilaktyka, higiena i przestrzeganie zasad w kontaktach międzyludzkich to teraz bardzo istotne sprawy. 

– często i dokładnie myj ręce, używając mydła i wody

– kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos – najlepiej chusteczką lub rękawem

– zachowaj co najmniej 1.5 metra odległości od obcych osób

– Zaleca się noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Zlocie osobom chorym lub przeziębionym.

 

OŚWIADZENIE COVID 19

Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia dot.COVID-19 oraz Zasady Uczestnictwa w
Wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Organizatora Wydarzenia moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz służb porządkowych w celu przeciwdziałania epidemii w okresie do 30 dni od daty wydarzenia.
Jestem świadoma/y obowiązku samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej oraz zobowiązuję się do ich używania podczas trwania Wydarzenia i na jego terenie. Zobowiązuję się do zakrywania nosa oraz ust podczas trwania wydarzenia oraz zastosowania się do wszelkich wytycznych bezpieczeństwa wskazanych przez Organizatora.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną COVID-19 oraz, że nie podlegam kwarantannie ani nie znajduję się pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku stwierdzenia u mnie zakażenia lub objawów zakażenia przed Wydarzeniem, zobowiązuję się do nie uczestniczenia w Wydarzeniu.

ZLOT

 

Cele Zlotu: - popularyzacja motoryzacji oraz promocja kultury technicznej
- poznanie / integracja pasjonatów zabytkowej motoryzacji,
- pokazanie społeczeństwu motoryzacji sprzed kilkudziesięciu lat.
- prowadzenie działań na rzecz BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
- budowa fundamentów pod stworzenie Muzeum Techniki w regionie ( Muzeum kantYny - jak przejdzie na emeryturę;)
- propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu oraz popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej

1. Uczestnikiem może być załoga (kierowca i pilot) w pojeździe min. 25 letnim, o wysokim stopniu oryginalności, zachowanym i utrzymanym w warunkach historycznie właściwych, znajdującym się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.
* Dopuszcza się możliwość udziału samochodów nie spełniających kryterium wiekowego 25 lat pod warunkiem, że dany egzemplarz ma min 20 lat, jest pojazdem rzadko spotykanym, ważnym dla udokumentowania historii motoryzacji lub jest konstrukcji komunistycznej ( np. Polonez z roku 2002 też może...) - Decyzja jest indywidualnie podejmowana przez Komandora Zlotu i nie ma od niej odwołania!
REPLIKI NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO STARTU W IMPREZIE!!!

2. Samochód musi posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC oraz wyposażenie przewidziane Kodeksem Drogowym, a kierujący odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowo - marketingowych, sprzedażowych lub wszelkiego rodzaju kampanii (w tym politycznych) w czasie imprezy bez pisemnej zgody organizatora zlotu jest zabronione zarówno dla startujących załóg jak i dla osób trzecich. Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować wykluczeniem załogi ze Zlotu jak również wystawieniem faktury marketingowej przez organizatora.

4. Komandor Zlotu może nie dopuścić załogi do udziału w zlocie bez podania przyczyny

5. Uczestnicy Zlotu jadą w Rajdzie kantYny według obowiązujących przepisów ruchu drogowego, na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Zlotu

7. Nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty Zlotu.

8. Liczba miejsc ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń i atrakcyjność pojazdu).

9. Na terenie Zlotu ( Camp Kryspinów ) obowiązuje zakaz jazdy pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

10. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku, oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach wideo i zdjęciach, wykonywanych podczas imprezy  w celach promocyjnych przez organizatora konkursu . Uczestnicy mają prawo do odwołania zgody na publikacje co wiązało by się z brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.


11. Udział w Zlocie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnicy imprezy zobowiązani są podporządkować się poleceniom organizatorów.

Dane osobowe:

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

 2.  Administratorem danych jest Marek Radoszyn,  30-148 Kraków , ul. S.Lindego 20, 

 3. Dane przetwarzane są aż do odwołania zgody bądź do trzech miesięcy od zakończenia imprezy.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobami zgłaszającymi chęć udziału w imprezie w celach organizacyjnych.

 5. Uczestnicy na żądanie Administratora zobowiązani są okazać dokumenty poświadczające tożsamość oraz uprawnienia

 6. Wszelkie zdjęcia wykonane na imprezie przez organizatora są jego własnością i może on je opublikować w celach promocyjnych (aż do ewentualnego odwołania zgody).

 7. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem danych.

 8. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyska Klient kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.

 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 10. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.

 11. Dane są przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.

 12. Mając na celu dostosowanie jak najlepszej oferty dla klienta Administrator stosuje profilowanie (ze względu na pojazdy)